Ngày xuân, đọc lại tam quốc

Không thể kể hết những trận đánh tiêu biểu được La Quán Trung cho khởi hành vào giờ Tý: đốt đoàn quân của Hạ Hầu Đôn ở Bác Vọng, cướp lương Ô. Sào của Viên Thiệu, lửa cháy cửa Tam Giang trận Xích Bích, cắn tay lấy máu viết chiếc áo đai giết giặc vờ say lửa Tưởng Cán, Điển Vi chết trận, Trương Phi lừa Nghiêm Nhan…
Nhiều trò đấu sức, vượt hiểm mang ý nghĩa và dáng dấp của thể thao. Đua ngựa là số một. Bởi không lường được tốc độ của ngựa Xích Thố, Nhan Lương của Viên Thiêu mới bị mất đầu trong giây lát; một chừng mực nào đó, Văn Xú cũng vậy.
Tôn Quyền và Lưu Bị vui đùa, Bị nói: “Người phương Bắc cưỡi ngựa, phía Nam đua thuyền” (toàn những môn trong hệ thống Olimpic cả), rồi sau đó cả hai phi ngựa lên xuống nơi gò Trụ Mã. Họ cũng vượt hiểm bằng lối nhảy của ngựa. Bị Sái Mao đuổi mưu hại, ngựa Đích Lư đã vọt lên đưa chủ thoát chết ở khe Đà Khê. Do thua trận Hợp Phì, Tôn Quyền cũng chạy rồi nhảy qua chiếc cầu gẫy mà sống sót. Đúng là loài ngựa cũng biết nhảy cao và nhảy xa.
Bắn cung là thứ hai, cũng là môn thi ở Olimpic đấy chứ! Đầu truyện, thấy Tào Tính (tướng của Lã Bố) ngắm nghĩa và bắn đúng mắt trái của Hạ Hầu Đôn khi Đôn đang truy đuổi cao Thuận vòng quanh trận. Sau đó, Lã Bố bắn cung ở cửa viên môn để giải nguy cho Lưu Bị. Đó là cự ly xa nhất (100 bộ) và cũng khó nhất (vì có sức gió) nhưng đã trúng vào cành kích nhỏ của cây phương thiên hoa kích.
Năm Kiến An thứ 15, khi ăn mừng đền Đồng Tước, Tào Tháo có cho các tướng khi bắn cung. Thế rồi cả Văn Sính, Tào Hưu, Hạ Hầu Uyên, Trương Cáp, Từ Hoảng… đều là những tay thiện xạ.
Có cả môn nhảy xa, lại rất đặc biệt. Khi cướp thuyền chạy Mã Siêu của quân Tào, Tào Tháo đang lúng túng thì thuyền bị trôi ra dòng sông, thế là “hổ hầu” Hứa Chử cõng ngay Tào Tháo lên và nhảy vọt một cách xa hơn một trượng rồi kẹp tay lái vào 2 đùi, tay chèo tay cầm mộc đỡ tên và thoát nạn.
Trò vật nhau cũng có: Thái Sư Từ với Tôn Sách, Từ Hoảng với Hứa Chử, Chu Thái với tướng giặc Thái Sơn… toàn chuyện gây cấn.
Đấu cờ cũng lắm, Thôi Châu Bình là tay cao cờ hiếm có. Quan Công để Hoa Đà cạo xương khi đấu cờ với Mã Lương. Chung Hội là đệ nhất kỳ vương ở đất Thục…
Chuyện Tam Quốc còn lắm cái hay!
Văn Quân – Thể dục thể thao/ban thể dục thể thao TW – 1996